magnus-carlsen-vs-alexei-shirov-foros-2008

White to move. How should white proceed?

Magnus Carlsen vs Alexei Shirov, Foros, 2008

Tags: ,