The 2009 Chinese Championship is taking place in Xinghua Jiangsu, China from May 26 to – June 6, 2009.

Standings after 5 rounds:

1. Wang Hao g CHN 2696
2. Ding Liren CHN 2458
3. Bu Xiangzhi g CHN 2704 3
4. Ji Dan CHN 2342 3
5. Zhou Jianchao g CHN 2635 3
6. Ni Hua g CHN 2724
7. Zhou Weiqi g CHN 2563
8. Li Chao B g CHN 2643
9. Hou Yifan g CHN 2590 2
10. Liang Chong g CHN 2511
11. Zhang Pengxiang g CHN 2638 1
12. Li Shilong g CHN 2557 1

Official site: http://live.chinaqiyuan.com/chess.html

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,