Standings after round 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1. Zhao, Jun g CHN 2580 * . . ½ . . . . 1 . 1 1 3½ 2908

2. Ding, Liren g CHN 2637 . * . ½ . . . ½ . . 1 1 3 2800
3. Ni, Hua g CHN 2646 . . * . . ½ . ½ . . 1 1 3 2821

4. Yu, Yangyi g CHN 2652 ½ ½ . * . . . . 1 . ½ . 2½ 2698
5. Xiu, Deshun CHN 2508 . . . . * ½ ½ . ½ 1 . . 2½ 2720

6. Wang, Yue g CHN 2734 . . ½ . ½ * ½ . . ½ . . 2 2600
7. Hou, Yifan g CHN 2602 . . . . ½ ½ * ½ . . . ½ 2 2586

8. Zhou, Jianchao g CHN 2660 . ½ ½ . . . ½ * . 0 . . 1½ 2545
9. Li, Shilong g CHN 2520 0 . . 0 ½ . . . * 1 . . 1½ 2509
10. Li, Chao b g CHN 2646 . . . . 0 ½ . 1 0 * . . 1½ 2518
11. Bu, Xiangzhi g CHN 2677 0 0 0 ½ . . . . . . * . ½ 2306

12. Zhang, Ziyang m CHN 2442 0 0 0 . . . ½ . . . . * ½ 2294

Women’s Championship

Standings after round 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1. Zhang, Xiaowen wg CHN 2344 * . . . . 1 . ½ . 1 . 1 3½/4 2672

2. Ju, Wenjun wg CHN 2519 . * . . . 1 . . . . 1 1 3 /3
3. Zhao, Xue g CHN 2495 . . * ½ . . . 1 . 1 ½ . 3 /4 2530

4. Wang, Jue CHN 2275 . . ½ * ½ . ½ . 1 . . . 2½/4 2527
5. Wang, Yu A. m CHN 2398 . . . ½ * . . 1 . 0 . 1 2½/4 2393

6. Tan, Zhongyi wg CHN 2428 0 0 . . . * . . . 1 . 1 2 /4 2352

7. Huang, Qian wg CHN 2394 . . . ½ . . * . ½ . ½ . 1½/3 2364
8. Gu, Xiaobing wg CHN 2369 ½ . 0 . 0 . . * 1 . . . 1½/4 2333
9. Shen, Yang wg CHN 2443 . . . 0 . . ½ 0 * . 1 . 1½/4 2266

10. Guo, Qi CHN 2331 0 . 0 . 1 0 . . . * . . 1 /4 2223
11. Ding, Yixin wg CHN 2376 . 0 ½ . . . ½ . 0 . * . 1 /4 2269

12. Xu, Tong wm CHN 2217 0 0 . . 0 0 . . . . . * 0 /4

Updates available here: http://blog.sina.com.cn/chessnews

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,