Round 7 results:

Li Chao
– Zhou Weiqi 1-0
Wang Hao – Bu Xiangzhi 1-0
Zhao Jun – Ding Liren ½-½
Hou Yifan – Yu Yangyi ½-½
Ni Hua – Zhou Jianchao 0-1

Standings after 7 rounds:

1-3. Ding Liren g CHN 2547


1-3. Bu Xiangzhi g CHN 2681


1-3. Li Chao
g CHN 2619


4-5. Wang Hao g CHN 2722

4
4-5. Zhou Jianchao g CHN 2652

4
6-9. Zhou Weiqi g CHN 2585

3
6-9. Yu Yangyi g CHN 2585

3
6-9. Zhao Jun g CHN 2574

3
6-9. Hou Yifan g CHN 2589

3
10. Ni Hua g CHN 2667


Official website: http://chess.sport.org.cn/danzhou

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,