Elizabethtown, Kentucky

Chess club to host open tournamentBy The News-EnterpriseThursday, April 12, 2007 2:53 PM CDT ELIZABETHTOWN — The Elizabethtown […]