china-2

Standings after 21 rounds

http://chess-results.com/tnr226837.aspx

Rk. Team 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b  TB1  TB2
1 Shanghai  *  * 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 34 67,0
2 Beijing 3 1  *  * ½ 3 3 2 4 3 4 4 5 30 62,5
3 Shandong 2  *  * 4 3 3 3 3 3 28 59,0
4 Tianjing 2 1  *  * 4 4 4 2 3 3 4 27 62,0
5 Hangzhou 3 ½ 2 2 1  *  * 2 3 2 3 4 4 4 24 57,0
6 Zhejiang 2 1 3  *  * 2 4 2 2 3 4 4 21 55,5
7 Chongqing 2 2 2 3  *  * 4 3 2 3 3 2 3 3 21 52,5
8 Chengdu 1 3 1 1 3 2 1 1  *  * 3 3 19 47,5
9 Qingdao 2 2 2 ½ 2 3 2 3 2  *  * 2 3 3 4 18 50,5
10 Jiangsu 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2  *  * 3 4 16 51,5
11 Guangdong ½ 3 1 2 1 1 ½ 2 3 2 2 2 ½  *  * 3 4 14 42,5
12 Shenzhen ½ 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 2 2 ½ 1 ½ 1 2 1  *  * 0 22,5
Tags: ,