polgar-vs-kotronias-1990

White to move. How should White proceed?

Susan Polgar vs. Vasilios Kotronias (Corfu, 1990)

8/5r1k/1p1p3P/p1pP1p2/P1P3Np/KP5P/1B3pq1/1B2R3 w – – 0 1

Tags: , ,