Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom

The Chinese Chess Championships for men and women take place from 16th to 27th April 2013 in Xinghua, Jiangsu, China. It is a round robin of 11 rounds with time control 90 minutes for the whole game with an addition of 30 seconds per move starting from move one. 

Participants men section: GM Wang Yue, GM Li Chao, GM Yu Yangyi, GM Bu Xiangzhi, GM Yifan Hou, GM Zhou Jianchao, GM Zhou Weiqi, GM Zhao Jun, GM Ma Qun, GM Li Shilong, GM Xiu Deshun, GM Wei Yi.

Participants women: WGM Tan Zhongyi, WGM Guo Qi, WGM Ding Yixin, WGM Wang Jue, IM Shen Yang, WGM Zhang Xiaowen, WIM Zhai Mo, Lei Tingjie, WIM Ni Shiqun, WIM Kuang Yinghui, Ren Xiaoyi, Li Xueyi.

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,