Round 5 results

Mamedyarov 1-0 Caruana
Carlsen 0-1 Radjabov
Nakamura 1/2 Karjakin

B Group

Motylev 1/2 Durarbayli
Safarli 0-1 Eljanov
Wang Hao 1/2 Wojtaszek
Bacrot 1-0 Mamedov
Huseinov 1-0 Abasov

http://www.shamkirchess.az

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,